ปรัญญา

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน              

 

 

“นตถิปญญสมา อาภา” ความหมายแสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

1.10   สีประจำโรงเรียน   สีแดง-เหลือง

          สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง และความกล้าหาญ

          สีเหลือง หมายถึง ความสุข ความเบิกบาน

  1. 11คำขวัญ

“สุขภาพดี มีวินัยใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  1. 1.12อัตลักษณ์  

   “ปางมดแดงสะออน สะท้อนสุนทรียภาพ”

  1. 13เอกลักษณ์  

   “อนุรักษ์ประเพณี สะท้อนวิถีอีสาน”