ประวัติโรงเรียนปางมดแดง

index

โรงเรียนบ้านปางมดแดงตั้งขึ้น เมือวันที่ 12 พฤษภาคม 2509 ด้วยความร่วมมือของตำรวจตะเวณชายแดน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านปางมดแดง  หมู่ 9 ตำบลน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา  อาคารเรียนเป็นไม้กึ่งถาวร  หลังคามุงด้วยสังกะสี ไม่มีฝากั้น ห้องเรียน ขนาด 7*9 เมตร  ใช้งบประมาณ 5,000 บาทตั้งอยู่ในเนื้อที่ ว่างเปล่า ประมาณ 5 ไร่ ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2509  แต่ยังไม่ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนชายแดนบำรุงที 575 " โดยมีครู ต.ช.ด. ทำการสอนต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ส่งนายวิทยา โสรจสฤษฎ์ และนายประทีป วงศ์ใหญ่มาทำการสอนร่วม กับ ต.ช.ด.

               ปี พ.ศ. 2511  ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการนำของสมเด็จพระราชนนีศรีสังวาลจำนวน  50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 2 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนจุฬา - ธรรมศาสตร์บ้านปางมดแดง  ในปีเดียวกันได้มีผู้บริจาคที่ดินอีก 7 ไร่ รวมทั้งหมด เป็น 12 ไร่ ทางราชการได้ส่งนายเลื่อน ชาญศึก  มารักษาการแทนครูใหญ่

         ปี พ.ศ. 2512  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้งบประมาณจำนวน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน  โดยใช้ชื่อว่า "อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 96 " และได้แต่งตั้งให้นาย โสดา กมลสาร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 ปีงบประมาณ  2518 ได้บ้านพักครูอีก 1 หลัง งบประมาณ 30,000 บาท

                 ปีงบประมาณ 2520  นายธเนศ ศรีจันทร์  ถึงแก่กรรม ทางราชการได้ส่ง นาย กัมพล ศรีจันทร์ มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1 หลังเป็นเงิน 40,000 บาท และได้สร้างเสาธงคอนกรีตขนาดสูง 14 เมตร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและราษฎรในหมู่บ้านร่วนบริจาค 2,500 บาท

                  ปีการศึกษา  2522  นายกัมพล  ศรีจันทร์  ครูใหญ่  ได้ลาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นเวลา 2 ปี ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายวีระศักดิ์  ศรีจันทร์ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการแทน

                   ปีการศึกษา 2522  องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างส้วมแบบ 401 ขนาด ที่นั่ง  กว้าง  2.60 เมตร ยาว  8.50 เมตร  ราคา 20,224 บาท และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ พย.02 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 650,000 บาท เปิดทำการเมื่อวันที 7 กุมภาพันธ์ 2523

                   ปีงบประมาณ  2523 สปช. ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด  10*22 เมตร ราคา  116,000 บาท

                    ปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  202  1 หลังราคา 200,000 บาท เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526